פירוט תנאי ההסכמה

ידוע לי ואני נותן את הסכמתי לכך כי הנתונים שמסרתי אודותיי לדוד לוביסנקי בע"מ ח.פ. 510515752 (להלן – "דוד לובינסקי"), יועברו לגופים הקשורים עם דוד לובינסקי, ובין השאר ישמרו הנתונים במאגרי המידע של דוד לובינסקי ו/או גופים אחרים הקשורים עם דוד לובינסקי לרבות חברות אם ו/או אחיות ו/או בנות.

ידוע לי ואני נותן את הסכמתי לכך כי דוד לובינסקי ו/או הגופים הקשורים עם דוד לובינסקי כפי שפורטו, ייתכן ויעשו שימוש בנתונים האמורים לעיל לשם ביצוע דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכמו כן, יפנו אלי, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, מסרון, פקסימיליה מערכת חיוג אוטומטית, טלפון או בכל אמצעי אחר, בקשר עם מידע הנוגע לשירותים ו/או מוצרים ו/או מידע טכני ו/או מידע שיווקי ו/או מידע פרסומי, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממני בכתב, לרבות לעניין האפשרות להודיע בכל עת על סירובי לקבלת הפניות כאמור.

לידיעתך מטרת הדיוור הינה שליחת תוכן מעניין אשר לדעת החברה עשוי להיות רלוונטי עבורך ולמשפחתך ואשר כולל בין היתר חדשות, פרסומים והטבות.

במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת .