מחשבון מימון לרכב

מחשבון מימון לרכב הוא כלי שנועד לסייע למעונינים בהלוואה להבין מה האפשרויות שעומדות בפניהם ואיך צפויה להיראות ההלוואה בפועל.

בכדי לבחון את מסלולי המימון האפשריים יש לבחור תחילה דגם ורמת גימור

בחירת מותג

בחירת דגם

בתהליך

בחירת רמת גימור

בתהליך
lu_financing_calculator lu_financing_calculator

מחשבון ההלוואה, על כל החישובים המופעים בו, הינו כלי עזר והדמייה בלבד שנועדה לסייע למשתמש לקבל אינדיקציה כללית בלבד. מחשבון ההלוואה תלוי בנתונים אשר יכולים להשתנות מפעם לפעם ולפיכך יתכן כי החישובים שיוצגו לא יהיו מעודכנים ו/או יהיו מושפעים מהם ובכלל זה משינויים במדד המחירים לצרכן ו/או בריבית הפריים ו/א אגרת הרישוי וכד'. לפיכך אין להסתמך על מחשבון ההלוואה והחישובים המוצגים בו. אין לראות במחשבון ההלוואה ו/או בנתונים המוצגים בו המלצה ו/או ייעוץ ו/או הבעת דעה בקשר לתנאי ההלוואה ו/או כדאיות ביצוע העסקה על בסיס קבלת הלוואה ועל המתעניין לבדוק באופן עצמאי את התנאים המוענקים לעומת תנאים אצל גורמים מקבילים. מובהר כי  מחשבון ההלוואה אינו מחייב את הגוף המממן -  לובינסקי מימון בע"מ (מס' רישיון 61144) ו/או מי מטעמה ו/או קשור אליה. מובהר ומוסכם כי תנאי המימון המחייבים, ובכלל זה היקף ההחזר החודשי, יקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הגורם המממן, לובינסקי מימון בע"מ (מס' רישיון 61144), ובכפוף למדיניותה ונהליה, כפי שיהיו באותה העת. תנאי ההלוואות המחייבים בהסכם ההלוואה שתיחתם בין הלווה לבין הגוף המממן בלבד. לא ניתן להסתמך על החישובים של מחשבון ההלוואה, ומובהר כי יתכנו שינויים בהחזר החודשי ו/או בכל יתר תנאי ההלוואה וזאת בהתאם להוראות הסכם ההלוואה ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דוד לובינסקי בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר עם מחשבון ההלוואה ו/או הנתונים המופיעים בו, והיא ו/או הגורם המממן ו/או מי מטעמם יהיו פטורים מכל הזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם השימוש במחשבון ו/או הסתכמות עליו. השימוש במחשבון מהווה אישור והסכמה של המשתמש לאמור לעיל.

תקופת ההלוואה 12-60 חודשים.

מסלול הטבה מחושב לפי ריבית שנתית של 3.95% ומסלול הטבה רגיל מחושב לפי ריבית שנתית של 6.25%. הריבית צמודה למדד המחירים לצרכן. עמלות הקמה ואחרות יגבו בנוסף למפורט לעיל. העלות המקסימלית השנתית (כולל עמלות) בהלוואות צמודות מדד הינה 13%, בהתאם לצו הריבית, תש"ל 1970. בהלוואות שאינן צמודות מדד, עד גובה "שיעור עלות האשראי המירבי", בהתאם לחוק אשראי הוגן.